L’Associació Olis de Diània és una entitat que representa els productors agraris, agroalimentaris i artesans, així com qualsevol altra entitat que fomente i promocione el desenvolupament local sostenible del Territori de Diània (sud de València i nord d’Alacant), tenint com a finalitat ser una ferramenta col·laborativa i participativa que ens represente davant d’ents i institucions d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.

OBJECTIUS

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Promoure i fomentar actuacions i projectes que faciliten el desenvolupament integral del medi rural, la seua viabilitat i la sostenibilitat del seu entorn.
DESENVOLUPAMENT RURAL
Fer participar als agents productius en la consecució dels objectius mitjançant l’increment de valor afegit a les produccions diàniques i la visualització dels recursos endògens materials i immaterials.
FORMACIÓ
Millorar les capacitats dels elaboradors, artesans, llauradors, ramaders i la resta d’entitats territorials mitjançant accions formatives, d’assessorament i promoció per afrontar els nous reptes del segle XXI.
COOPERACIÓ
Desenvolupar actuacions on participen tots els agents de l’entorn rural.
COL·LABORACIÓ
Participar i cooperar amb xarxes nacionals per tal d’assolir la representació idònia que permetisca el desenvolupament rural valencià.
Establir relacions de col·laboració amb altres institucions i entitats, tant públiques com privades.
SOLIDARITAT
Facilitar a la societat l’accès al territori rural i a la seua implicació en els valors de l’Associació.
MEDI AMBIENT
Realització d’activitats ambientals i projectes a fi de fomentar la sensibilització, difusió, preservació i valoració del patrimoni natural i cultural de territoris rurals i el desenvolupament sostenible d’activitats productives.
IGUALTAT
Incorporar la perspectiva de gènere i recerca d’alternatives a les referències de difícil aplicació a les estructures productives particulars del Territori de Diània.
TRADICIÓ
Defendre la tradició com a element diferenciador dels productes i serveis originats al Territori de Diània.

EMPRESES I ENTITATS

ASSOCIADES